« 2013 අගෝස්තු » | කර්තෘට ලියන්න

Loading
 

තුරුණුපෙළට බුදු දහමින් අත!

තරුණ ජීවිතය යනු සමාජ සංස්ථාවේ අරටුව ලෙස සැලකිය යුත්තකි. යම්කිසි ගසක අරටුව නැති නම් හෝ අරටුවෙහි සාර බවක් නැති නම් හෝ එයින් ඇවැසි නිසි ඵලය ලබන්නට පිළිවන්කමක් නැත. කොඳු නාරටිය පණ නැති නම්, දුබල නම් ඒ ශරීරයෙන් ගත හැකි සේවය කිම? ලෝකයේ තරුණ ජීවිත දෙස බලන විට විවිධාකාරයේ අපචාර . . .

මුළු ලොව ම එකට බඳින . . .

“මම සිතින් මේ මුළු ලෝකුස සිසාරා බලන්නෙම්, තමාට වඩා වෙනත් කෙනකුට ආදරය කරන කිසිදු සත්ත්වයකු දැක නැත්තෙමැ” යි බුදුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කොට තිබේ. එබැවින් තමාට ආදරය දක්වන කෙනකු විසින් මෙම මෛත්‍රී සිත වැඩිය යුතු ය.

නිවන ඔබ ළඟ ම ය

අපි නිවන් අවබෝධ කරන්නේ සම්මා දිට්ඨිය තුළින්. සම්මා දිට්ඨිය විස්තර කරන විට බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ, “කතමාච භික්ඛවේ, සම්මා දිට්ඨි? යං ඛෝ භික්ඛවේ දුක්ඛේ ඤාණං, දුක්ඛ සමුදයේ ඤාණං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඤාණං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිණී පටිපදාය ඤාණං, අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි” යනුවෙනි. මහණෙනි, සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ කුමක්ද?

පෙර ජාති සහ මතු ජාති

මෙය සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් නො ව, සිතන්නට පුරුදු වූ, විමසුම් නුවණින් යුතු අය විසින් තැන්පත් බුද්ධියකින් සලකා බැලිය යුතු ප්‍රශ්නයෙකි. මෙබඳු දාර්ශනික, ගැඹුරු ප්‍රශ්නවලදී කලින් ඇති කරගත්, සිත තුළ බැසගත්, තමන්ගේ පෞද්ගලික මතයනට යට නොවී කරුණු විමසිය යුතු ය;